چه نزدیکه این جا به ما آسمون( علیرضا بدیع ) - سه شنبه 17 تير 1393
درین محاکمه تفهیم اتهام ام کن( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
کجاست کاهن دربار؟ خواب بد دیدم( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
مباش در پی کتمان... که این گناه تو نیست - پنجشنبه 2 خرداد 1392
ای بکر ترین برکه! هلا سوره ی صافی!( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
دیری ست دلم در گرو ناز پری هاست( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
ای حاصل جمع پری و کژدم و ماهی( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
ازین سوی خراسان بلکه تا آن سوی کنگاور( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
دو چشم: این یکی آشوب، آن یکی تیزی( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
ازین سوی خراسان بلکه تا آن سوی کنگاور( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
تا کی ورق ورق کنم این سررسید را؟( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
مرا آزاد کن از بند جمبل های رویارو( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
اگرچه هیچ گلی چون تن تو خوش بو نیست( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
بیار سرمه و بر چشم های ماه بکش( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
میان‌ شعرهایم‌ واژه‌ی‌ خورشید کم‌ دارم‌( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
ای حاصل جمع پری و کژدم و ماهی!( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
دیری ست دلم در گرو ناز پری هاست( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
کاش چون حضرت انگور ببینم خود را( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
نشان پای عدالت کجاست در این شهر؟( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
به جرم این که دلم آه هست و آهن نیست( علیرضا بدیع ) - پنجشنبه 2 خرداد 1392
خوش باش دل ای دل! پس از آن چله نشینی( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
هلا ای وطن شادی ات کم مباد( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
در سرزمین من زنی از جنس آه نیست ( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
من نبودم آن که از من در خیالت ساختی( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
و عشق آمد و با شوق انتخابم کرد( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
دیری ست که از دشنه و دشنام به دورم( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
آوخ ازین زمانه که هر دوست، دشمن است( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
اگر تمام جهان رو به من قیام کند،( علیرضا بدیع ) - دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد