پیچک( علیرضا بدیع )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- چه نزدیکه این جا به ما آسمون( علیرضا بدیع )
- درین محاکمه تفهیم اتهام ام کن( علیرضا بدیع )
- کجاست کاهن دربار؟ خواب بد دیدم( علیرضا بدیع )
- مباش در پی کتمان... که این گناه تو نیست
- ای بکر ترین برکه! هلا سوره ی صافی!( علیرضا بدیع )
- تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی( علیرضا بدیع )
- دیری ست دلم در گرو ناز پری هاست( علیرضا بدیع )
- ای حاصل جمع پری و کژدم و ماهی( علیرضا بدیع )
- ازین سوی خراسان بلکه تا آن سوی کنگاور( علیرضا بدیع )
- دو چشم: این یکی آشوب، آن یکی تیزی( علیرضا بدیع )
- ازین سوی خراسان بلکه تا آن سوی کنگاور( علیرضا بدیع )
- تا کی ورق ورق کنم این سررسید را؟( علیرضا بدیع )
- مرا آزاد کن از بند جمبل های رویارو( علیرضا بدیع )
- اگرچه هیچ گلی چون تن تو خوش بو نیست( علیرضا بدیع )
- بیار سرمه و بر چشم های ماه بکش( علیرضا بدیع )
- میان‌ شعرهایم‌ واژه‌ی‌ خورشید کم‌ دارم‌( علیرضا بدیع )
- ای حاصل جمع پری و کژدم و ماهی!( علیرضا بدیع )
- دیری ست دلم در گرو ناز پری هاست( علیرضا بدیع )
- کاش چون حضرت انگور ببینم خود را( علیرضا بدیع )
- نشان پای عدالت کجاست در این شهر؟( علیرضا بدیع )
- به جرم این که دلم آه هست و آهن نیست( علیرضا بدیع )
- خوش باش دل ای دل! پس از آن چله نشینی( علیرضا بدیع )
- غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود( علیرضا بدیع )
- هلا ای وطن شادی ات کم مباد( علیرضا بدیع )
- در سرزمین من زنی از جنس آه نیست ( علیرضا بدیع )
- من نبودم آن که از من در خیالت ساختی( علیرضا بدیع )
- و عشق آمد و با شوق انتخابم کرد( علیرضا بدیع )
- دیری ست که از دشنه و دشنام به دورم( علیرضا بدیع )
- آوخ ازین زمانه که هر دوست، دشمن است( علیرضا بدیع )
- اگر تمام جهان رو به من قیام کند،( علیرضا بدیع )
- ای گنج روانی که عیان روی زمینی( علیرضا بدیع )
- هر آینه آیینه و هر آینه سنگم( علیرضا بدیع )
- تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی( علیرضا بدیع )
- ای بکر ترین برکه! هلا سوره ی صافی!( علیرضا بدیع )
- یا حضرت عبّاس! بگو محتشم‌ات را، ( علیرضا بدیع )
- عفو فرمودی غلام رو سیاه خویش را( علیرضا بدیع )
- انکار مکن طلعت پیشانی خود را( علیرضا بدیع )
- رباعی سواران ( علیرضا بدیع )
- آن که از متن پریشانی به ما آرام داد( علیرضا بدیع )
- مباش در پی کتمان.. که این گناه تو نیست( علیرضا بدیع )
- باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام( علیرضا بدیع )
- اگر هر آینه با خویش در سخن هستیم( علیرضا بدیع )
- نامت همین که سبز شود بر زبان من( علیرضا بدیع )
- همیشه داشته ای شهد و شوکران بر لب( علیرضا بدیع )
- خنجر از بیگانه خوردن سخت و درمان سخت تر( علیرضا بدیع )
- اگر به رسم ادب از سرش کلاه گرفت( علیرضا بدیع )
- داخل که شدم ، به نام آهو گفتم( علیرضا بدیع )
- شبی با بید می رقصم ، شبی با باد می جنگم( علیرضا بدیع )
- مگر که خون من است این که می شود نوشت( علیرضا بدیع )
- چون طفل که از خوردن داروست پریشان( علیرضا بدیع )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد